Disclaimer

Odpowiedzialność prawna
Niniejsza strona internetowa została opracowana z niezwykłą starannością. Pomimo tego nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprecyzyjne informacje. Jakakolwiek odpowiedzialność za szkody, wynikające z pośredniego czy też bezpośredniego korzystania z naszej strony internetowej, jest wykluczona – za wyjątkiem błędów, wynikających ze świadomego działania na szkodę klienta lub opartych na poważnych niedopatrzeniach.

Treść oferty online
Biochem Tomasz Młyniec nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność oraz jakość przygotowanych wyników lub informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności prawnej przeciwko Biochem Tomasz Młyniec lub jej autorów, które odnoszą się do szkód natury materialnej lub ideowej, które wynikły w skutek korzystania lub niekorzystania przedstawionych informacji lub z korzystania z błędnych i niekompletnych informacji, są z założenia wykluczone, jeśli stronie Biochem Tomasz Młyniec nie zostanie udowodnione umyślne lub nieumyślne przewinienie. Wszystkie oferty są wolne i niezobowiązujące. Biochem Tomasz Młyniec zastrzega sobie kategorycznie możliwość wprowadzania zmian na stronach lub całych ofert bez zapowiedzi, również do uzupełnień, usuwania informacji jak i do zaprzestania publikacji czasowo lub całkowicie.

Odnośniki i linki
Przy bezpośrednich lub pośrednich odnośnikach do obcych stron internetowych („linki”), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności Biochem Tomasz Młyniec, obowiązek brania odpowiedzialności za treści dotyczyłby jedynie w przypadku, w którym firma Biochem Tomasz Młyniec wiedziałaby o zabronionych treściach na stronie, do której odsyła link, a nie uniemożliwiłaby technicznie korzystanie z nich. Biochem Tomasz Młyniec oświadcza, że w momencie podłączenia linków, strony linkujące były wolne od nielegalnych treści. Biochem Tomasz Młyniec nie ma wpływu na aktualny lub przyszły wygląd na linkujących stronach oraz na zawartych w nich treściach. Tym oświadczeniem kategorycznie dystansuje się od wszelkich treści na linkujących/powiązanych stronach, które po podłączeniu linków zostały zmienione. Te stwierdzenie dotyczy również linków i odnośników do własnej oferty internetowej, jak i do wpisów w księgach gościnnych, forów dyskusyjnych i list mailingowych wewnątrz Biochem Tomasz Młyniec. Za wszystkie nielegalne lub błędne treści, a w szczególności za szkody, które wynikają z korzystania lub niekorzystania zawartych informacji, odpowiada tylko właściciel strony, na którą odsyła link, a nie ten, kto odsyła na dana publikację.